UDDRAG AF LOV OM SOCIAL PENSION – RELEVANT FOR PENSIONISTER

§ 14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske
forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter
nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske
forhold.
Stk. 2. Udbetaling Danmark yder varmetillæg til betaling af varmeudgifter.
Socialministeren fastsætter regler herom, herunder om egenbetaling.
Socialministeren fastsætter endvidere regler om, at udbetaling Danmark kan yde
varmetillæg ved et højere beløb end fastsat i reglerne efter 2. pkt.
Stk. 3. Ud over varmetillæg efter stk. 2 yder Udbetaling Danmark til
folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et petroleumstillæg til udgifter
til petroleum, når anvendelsen af petroleum i dunke på højest 10 l er en nødvendig
opvarmningsform i deres bolig. Tillægget svarer til afgiften på petroleum i henhold
til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse
olieprodukter med tillæg af merværdiafgift og kan højst ydes for 2.000 l petroleum
i dunk om året pr. husstand.
Stk. 4. Tillæg efter stk. 1-3 kan tidligst ydes med virkning fra det tidspunkt, hvor
folkepensionen er tilkendt jf. § 12.

§ 14 a. Kommunalbestyrelsen ydes helbredstillæg til betaling af
pensionistens egne udgifter til ydelser, som regionsrådet yder tilskud til
efter sundhedslovens kapitel 15 og kapital 42, jf. dog stk. 2. Tillæg til
medicinudgifter beregnes i forhold til tilskudsprisen efter kapitel 42 i
sundhedsloven. Helbredstillægget beregnes i forhold til 85 pct. af
pensionistens egen del af udgiften.

Stk. 2. Helbredstillægget ydes ikke til betaling af pensionistens egen udgift til
ydelser efter § 60, stk. 2, og § 64, stk. 2, i sundhedsloven.
Stk. 3. Til pensionister, der har valgt sikringsgruppe 2 efter sundhedsloven, ydes
helbredstillægget til betaling af udgifter til ydelser efter §§ 65-69, 71 og 72 i
sundhedsloven svarende til det beløb, der ville blive ydet, hvis pensionisten havde
valgt sikringsgruppe 1.
Stk. 4. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter
til tandproteser, briller og forbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften
er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af
udgiften. Kommunen kan indgå prisaftale med leverandører af tandproteser, briller
og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af
helbredstillægget. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end de eller de
leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået
en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den
nødvendige udgift.
Stk. 5. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om helbredstillæg, herunder
hvilke udgiftstyper der er omfattet af stk. 4.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg
Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuelt
ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter §§ 14 b og 14 c og den
personlige tillægsprocent efter § 31, stk. 3, til grund. Oplysninger fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen.

§ 14 b. Helbredstillæg efter § 14 a udbetales ikke, hvis pensionistens og en
eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger
formuegrænsen, jf. § 49, stk. 1, nr. 7.
Stk. 2. Ved opgørelse af likvid formue indgår
1) indestående i pengeinstitutter m.v.,
2) kursværdi af obligationer,
3) pantebreve i depot,
4) kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,
5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,
6) kontant beholdning og
7) andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.
Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne
efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 49,
stk. 1, nr. 7, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.

§ 14 c. Ved opgørelse af formue efter § 14 b bortses fra erstatning for tab
af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter
1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
2) lov om erstatningsansvar,
3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade,
4) lov om erstatning for vaccinationsskader,
5) lov om tandskadeerstatning,
6) lov om lægemiddelskader,
7) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,
8) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl, eller
9) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som
godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade.
Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede
blødere m.fl. og hivpositive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af
erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling.
Stk. 4. Endelig bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3
nævnte.

UDDRAG AF TANDPLEJEBEKENDTGØRELSEN – RELEVANT FOR PENSIONISTER

§ 17. Støtte til tandproteser efter sundhedslovens § 135 omfatter støtte til faste proteser (kroner,
broer, implantater m.v.) og aftagelige proteser (hel- og delproteser).

Stk. 2. Støtte til tandproteser efter sundhedslovens § 135 tildeles på følgende betingelser:

1) Der ydes kun støtte i det omfang skaden ikke er dækket af en forsikring. Er skaden delvist dækket af
en forsikring, kan der ydes støtte til den del af skaden, som ikke er dækket af forsikringen.

2) Der ydes kun støtte til behandling, der er i overensstemmelse med tandsættes status og
vedligeholdelsesniveau.

3) Der ydes kun støtte til afhjælpning af direkte skadevirkninger af ulykken eller det epileptiske anfald og
ikke til senere opståede skader, der ikke har umiddelbar sammenhæng med den oprindelige skade.

4) Der ydes ikke støtte til reparation eller udskiftning af en tidligere bevilliget tandprotese, medmindre
dette kan begrundes i et behandlingsbehov, der er opstået som følge af en efterfølgende ny skade
omfattet af sundhedslovens § 135.

Stk. 3. Ønsker patienten en anden behandling end den, kommunalbestyrelsen yder støtte til efter
sundhedslovens § 135, kan patienten få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som
kommunalbestyrelsen har godkendt støtte til.