LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK – RELEVANT FOR UDDANNELSESHJÆLPSMODTAGERE

§ 22. Personer, der ikke opfylder opholdskravet i § 11, stk. 3, modtager integrationsydelse.

Stk. 2. Integrationsydelsen efter stk. 1 udgør et månedligt beløb på

1) 11.888 kr. (2015-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 3,

2) 8.319 kr. (2015-niveau) for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret
til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,
3) 5.945 kr. (2015-niveau) for personer, der er fyldt 30 år, og personer under 30 år, der ikke bor hos
en eller begge forældre, og

4) 2.562 kr. (2015-niveau) for personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af
betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af
børnebidrag, ydes integrationsydelsen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til,
hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det
samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af
at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 4. Kommunen yder efter ansøgning et tillæg til en person, der modtager hjælp efter stk. 2 eller §
27 a, 2. pkt., og som har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl., eller FVU læsning trin 2, jf. lov om forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne, eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Tillægget udgør et månedligt beløb på 1.500 kr. (2015-niveau), dog således at den samlede
hjælp ikke overstiger, hvad personen ville være berettiget til efter §§ 23-25, såfremt opholdskravet i
§ 11, stk. 3, var opfyldt.

Stk. 6. Hvor ganske særlige forhold taler herfor, kan kommunen efter ansøgning yde tillæg til en
person, der er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel
funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå
en prøve i dansk for at kunne opfylde betingelserne i stk. 4. Ansøgeren skal afgive oplysning på tro
og love om deltagelse i danskundervisning og forsøg på at tage prøve i dansk. Hvis ansøgeren ikke
har deltaget i danskundervisning og ikke har forsøgt at tage prøve i dansk, skal ansøgeren
fremlægge dokumentation for, at en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel
funktionsnedsættelse er årsagen til såvel den manglende deltagelse i danskundervisning som det
manglende forsøg på at tage prøve i dansk.

Stk. 7. De forhold, der er omtalt i stk. 6, 1. pkt., skal være dokumenteret ved en lægeerklæring. Det
skal fremgå af erklæringen, om behandlingsmulighederne er udtømt, om den pågældende er ude af
stand til at bestå en prøve som anført i stk. 4, og om den pågældende fremover vil blive i stand til at
tilegne sig dansk på det krævede niveau. Herudover skal det forhold, der er omtalt i stk. 6, 3. pkt.,
være dokumenteret i en lægeerklæring.

Stk. 8. Udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter nærmere regler om beregning og
udbetaling af dansktillæg efter stk. 4 og regler for, hvilke prøver i dansk ud over de i stk. 4 nævnte
som er på tilsvarende niveau som eller højere niveau end de i stk. 4 nævnte, der giver ret til tillæg.

§ 23. Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp.

Stk. 2. Uddannelseshjælpen udgør et månedligt beløb på

1) 11.505 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og modtager ekstra børnetilskud efter
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 5,

2) 8.051 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke modtager ekstra børnetilskud efter
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en
person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,

3) 5.753 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke modtager ekstra børnetilskud efter
lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en
person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år,

4) 10.500 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

5) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som
skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand,
skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil
personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

6) 10.500 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk
lidelse som anført i nr. 5,

7) 5.753 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

8) 2.479 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

9) 5.753 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

10) 2.479 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 3. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager
uddannelseshjælp efter stk. 2, nr. 3, 7, 8, 9 eller 10, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte
bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af
hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Uddannelseshjælp, aktivitetstillæg, jf. § 24, og
månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 13.952 kr.

Stk. 4. Hjælp efter stk. 3 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet. Dette gælder dog ikke
for EU/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen, eller for personer,
der er omfattet af bilaterale overenskomster.

Stk. 5. For en enlig forsørger, der ikke modtager ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i §
5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes
uddannelseshjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis
betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt.

§ 24. Kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som
aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 4 og 6. En
person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker
tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3
måneder, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Kommunen yder et barselstillæg med et beløb, der svarer til et aktivitetstillæg, jf. stk. 3, til
personer, der er visiteret som uddannelsesparate, og som har ret til fravær ved graviditet, barsel og
adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, §
8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Stk. 4
finder tilsvarende anvendelse for barselstillæg.

Stk. 3. Aktivitetstillægget udgør et månedligt beløb på

1) 2.447 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 1,

2) 5.901 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 2,

3) 4.747 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 6,

4) 8.021 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 7,

5) 1.014 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 8, og

6) 786 kr. for personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 9.

Stk. 4. Personer, der modtager uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3, 4 eller 5, kan ikke
modtage et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen.

Stk. 5. I helt særlige tilfælde, hvor en person har særligt komplekse udfordringer i form af
helbredsmæssige eller sociale barrierer og kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat
ved den første samtale efter senest 1 uge, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt. Har personen i perioden fra første
henvendelse til kommunen om hjælp og indtil første samtale efter senest 1 uge ret til fravær ved
graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter bestemmelserne i barsellovens §

6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet,
barsel og adoption, yder kommunen i stedet et barselstillæg efter stk. 2.
Stk. 6. En person, der er forrevalidend, jf. kapitel 6, kan modtage aktivitetstillæg, når personen
deltager i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Stk. 7. Hvis udbetaling af uddannelseshjælp ophører og en person ikke har modtaget
uddannelseshjælp i en hel kalendermåned, kan der først udbetales aktivitetstillæg samtidig med
uddannelseshjælp, når betingelserne i stk. 1 eller 5 er opfyldt.

§ 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller
lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed
for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og
helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling
uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder
inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt
velbegrundet.

§ 82 a. Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter
loven svarende til integrationsydelses- uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der
modtager særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter
lov om social pension svarer til integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der
modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskuddet,
hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i integrationsydelse eller
uddannelses- eller kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage
integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 2. For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct.
af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Stk. 3. For personer, som er fra 25 år til og med 29 år, som modtager integrationsydelse efter § 22,
og som ikke modtager tillæg efter § 22, stk. 4-8, eller som modtager uddannelseshjælp efter § 23,
og som ikke modtager aktivitetstillæg eller barselstillæg efter § 24, ydes tilskud efter stk. 1 til
dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling
på 600 kr.

Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, og som ikke er omfattet af stk. 3, ydes tilskud efter
stk. 1 til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en
egenbetaling på 800 kr.

Stk. 5. Den årlige egenbetaling efter stk. 2 opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af
dokumenterede afholdte udgifter til tandpleje, uanset om personen har tilhørt den berettigede
personkreds hele året.

Stk. 6. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2, hvis udgiften til et samlet
behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen
er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af
persongruppen efter stk. 1, gælder kommunens forhåndsgodkendelse i 2 måneder fra kommunens
afgørelse.

Stk. 7. Modtagere af tilskud efter stk. 1-4 kan søge om hjælp til dækning af den resterende
egenbetaling efter § 82. Ansøgningen herom skal være indgivet, før behandlingen udføres.

Stk. 8. Kommunen skal i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, herunder efter § 99 i
lov om social service, særlig oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje efter stk. 1-7.